Economy and Investment

อาเซียนและความก้าวหน้าด้านการค้าระหว่างประเทศ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการค้า (ATR) และการเก็บข้อมูลการค้า (NTR)ภายใต้สินค้าของอาเซียนในข้อตกลงในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการถูกใช้เป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการเก็บข้อมูลการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การสร้างความโปร่งใสทางการค้า

                ผู้เข้าร่วมการประขุมได้แสดงความตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งจะเป็นตัวเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะสร้างเป้าหมายในการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนให้เติบโตอย่างมั่นคง

                การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีส่วนร่วมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าแห่งชาติและได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อการวางแผนในการส่งเสริมการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนและยุโรปในอนาคต

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: law.georgetown.edu

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC