Product and Service

อาเซียนจัดอบรบการจัดการภัยพิบัติแก่ประเทศสมาชิก

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ผ่านการอบรบจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMO) และศูนย์บริหารโครงการ AHA เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน การอบรมครั้งนี้ถือเป็นฝึกอบรมการจัดการภัยพิบัติที่เข้มข้นมากที่สุดในภูมิภาค โดยฝึกอบรมครอบคลุมการจัดการภัยพิบัติต่างๆและการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ

                ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของโลกที่มีแนวโน้มจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนี้จากประสบการณ์ของภูมิภาคอาเซียนในการตอบสนองต่อภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นว่าอาเซียนสามารถจัดส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม

                โครงการ AHA มีความมุ่งมั่นในระยะยาวผ่านการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นและกองทุนบูรณาการอาเซียน เพื่อจัดการกับภัยพิบัติทั่วอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC