Product and Service

ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประเทศมาเลเซียและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อร่วมพูดคุยด้านความร่วมมืออาเซียนในส่วนของอาหาร, การเกษตรและป่าไม้

                คณะผู้แทนประเทศมาเลเซียได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาของประชาคมอาเซียน รวมถึงโอกาสและความท้าย ซึ่งทำให้มองเห็นความจำเป็นในด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคในบริบทของการเพิ่มขึ้นของประชากรและความต้องการจากทั่วโลกในด้านอาหาร

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประเทศมาเลเซียได้เน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยเสนอแคมเปญอาเซียน - FAOเพื่อสร้างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของอาหารในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: thecitizen.in

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC