About AEC

อาเซียนและญี่ปุ่นทบทวนทิศทางความร่วมมือในอนาคต

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN-Japan Review Future Cooperation Direction
 


                อาเซียนและญี่ปุ่นได้ทบทวนความร่วมมือและทิศทางในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (AJJCC)จะจัดการประชุมเพื่อหารือและเตรียมการสำหรับความร่วมมือในอนาคต นอกจากนี้ที่ประชุมยังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น

                ประเทศญี่ปุ่นมีมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน รวมไปถึงกองทุนบูรณาการ (JAIF) โดยในที่ประชุมได้เน้นความสำคัญของการสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของอาเซียนและความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการสร้างประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์

                โดยในที่ประชุมได้ร่วมเป็นประธานโดยผู้แทนถาวรแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับอาเซียนและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกับอาเซียน, ผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิกอาเซียนอาเซียน, ตัวแทนของเจ้าหน้าที่จากญี่ปุ่นและสำนักเลขาธิการอาเซียน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC