Economy and Investment

การควบคุมคุณภาพอาหารในอาเซียนเพื่อขจัดอุปสรรคการค้า

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการควบคุมอาหารร่วมกันในอาเซียน (ACFCRs) ถูกจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา โดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อทบทวนแนวทางการร่างข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณภาพอาหารผ่านหน่วยงานควบคุมมาตรฐานอาหาร

                ACFCRs ได้รับแนวทางและร่างแนวทางใหม่จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ Codex Alimentariusและสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลคุณภาพอาหารของอาเซียน

                ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณภาพอาหารผ่านหน่วยงานควบคุมมาตรฐานอาหารจะช่วยให้ประเทศสมาชิกที่ยอมรับการตรวจสอบและการควบคุมอาหารสามารถลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า นอกจากนี้ ACFCRs จะให้การอ้างอิงตามมาตรฐานสากล

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: agric.wa.gov.au

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC