About AEC

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นอาเซียนปลอดเอดส์

by ดวงกมล บูรณสมภพ

                ปัญหาด้านเอดส์เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งอาเซียนจะต้องสร้างความเข้มแข็งสำหรับการเป็นภูมิภาคที่ปลอดเอดส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน

                ประชาคมอาเซียนในปัจจุบันมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยในระดับที่น่าพึงพอใจท่ามกลางระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและยั่งยืน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาอาเซียนให้เป็นชุมชนที่ดีและปราศจากโรค โดยเฉพาะโรคเอดส์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้จริง

                อาเซียนได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ให้ทันในปลายปี 2015

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: skollworldforum.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC