About AEC

เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

http://previews.123rf.com/images/nakamuratk/nakamuratk1312/nakamuratk131200011/24625961-2015-Asean-Economic-Community-Vietnam-Stock-Vector.jpg


                คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความร่วมมือเพื่อเร่งการดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (AADMER)โดยการประชุมถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยรองเลขาธิการอาเซียนอาเซียนด้านสังคมและชุมชนวัฒนธรรม, เอกอัครราชทูตออสเตรเลียอาเซียนและรองอธิบดีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนาม

                การประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นสื่อกลางในการแสดงออกของอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดการภัยพิบัติอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกานำเสนอ 21 โครงการที่จะดำเนินการเพื่อการพัฒนา โดยคำนึงถึงความคืบหน้าในเชิงบวกเพื่อให้ความมั่นใจว่าอาเซียนจะประสบความสำเร็จสูงสุดในช่วงปลายปี 2015

                โครงการงาน  AADMER มีความโดดเด่นในด้านการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre)ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นกลไกประสานงานด้านการดำเนินงานที่มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบป้องกันภัยพิบัติและการตอบสนองฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: previews.123rf.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC