About AEC

ลาวได้รับการรับรองการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถ LNAB

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคณะกรรมการการรับรองแห่งชาติลาว (LNAB) โดยหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการของหน่วยงานและการประเมินตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของอาเซียนในการเสริมสร้างการ บริการในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม

                วิธีการประเมินความสามารถทางเทคนิคขององค์กรประกอบด้วยการนำเสนอการบริการในด้านต่างๆตามความเป็นจริงและจะได้รับการประเมินตามมาตรฐานในระดับสากล ก่อนจะมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตภัณฑ์หรือบริการว่าเป็นไปตามมาตรฐานและตอบสนองความต้องการหรือไม่

                หลักสูตรการอบรมนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Physikalisch-Te​​chnische Bundesanstalt (PTB) ซึ่งจะให้คำแนะนำกับประเทศในกลุ่ม CLM ด้านกระบวนการของการสร้างมาตรฐานทางการบริการให้ตรงตามมาตรฐานสากลและอาเซียน


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: chrisonea.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC