About AEC

อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN, UNICEF Sign Framework Agreement for Cooperation
 

                กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ) เกิดขึ้นโดยการลงนามระหว่างเลขาธิการอาเซียนและผู้อำนวยการยูนิเซฟภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

                กรอบข้อตกลงความร่วมมืออาเซียน-ยูนิเซฟได้กำหนดหลักของการดำเนินการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและองค์การยูนิเซฟสำหรับ 5 ปีถัดไปและมีจุดมุ่งหมายที่จะไล่ตามเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของเด็กที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

                นอกจากนี้กรอบข้อตกลงความร่วมมืออาเซียน-ยูนิเซฟยังเป็นกรอบข้อตกลงที่สองที่อาเซียนได้ลงนามร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติหลังจากที่มีผลบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียนในปี 2008 โดยอาเซียนได้ลงนามก่อนหน้านี้ในกรอบข้อตกลงความร่วมมือกับด้านการศึกษา,วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมกับองค์การยูเนสโก

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC