About AEC

คณะรัฐตรีอนุมัติเอกสารที่จะนำมาใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างเอกสาร 10 ฉบับที่จะถูกนำมาใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีลงนามเอกสารในนามของรัฐบาลไทย

                เอกสาร 10 ฉบับนั้นครอบคลุมรวมไปถึง (1) ประกาศในการสร้างความเข้มแข็งของสำนักเลขาธิการอาเซียน, (2) ประกาศสำหรับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนช่วงก่อน 2015 (3) แผนงานระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติประจำปี 2014-2015 (4) ปฏิญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าในการประชุมสุดยอดอาเซียน (5) คำชี้แจงเกี่ยวกับ EAS และแนวทางการตอบสนองภัยพิบัติ (6) แถลงการณ์ร่วมและปฏิญญาการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 เพื่อป้องกันการระบาดของโรค Ebola (7) ร่างงบ EASในการเพิ่มขึ้นของการก่อการ (8) งบ EASในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคท​​างทะเล (9) คำชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศร่วมระหว่างอาเซียนและสหรัฐ (10) ผลการประชุมร่วมระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในวันครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์อาเซียนและออสเตรเลีย

                ในฐานะที่อาเซียนจะกลายเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015 การประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบความคืบหน้าของการสร้างประชาคมอาเซียนและผลักดันการพัฒนาร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับคู่ค้าอื่นๆ นอกจากนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนยังจะให้โอกาสสำหรับผู้นำในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: assets.rappler.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC