Product and Service

ไทยเตรียมพัฒนาการศึกษาและแรงงานเพื่ออาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่​​อาเซียน" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดตัวของโครงการและเร่งผลักดันโครงการให้แล้วเสร็จก่อนการเป็นอาเซียนในสิ้นปี 2015

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อการพัฒนาครูและการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล โดยอาเซียนจะให้โอกาสมากขึ้นกับการศึกษาของไทย รวมไปถึงเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านกิจกรรมต่างๆกับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน

                โครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่​​อาเซียน" เป็นกระบวนการที่จะแปลนโยบายของรัฐบาลไปสู่​​การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านการจัดหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ ซึ่งจะเดินทางไปยังทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อพัฒนาให้คนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอาเซียน

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: ntciap.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC