About AEC

ไทยร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประจำประเทศไทยจะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จะจัดขึ้นใน Kota Kinabalu ประเทศมาเลเซีย โดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนประจำปี 2015

                รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มประเทศอาเซียนในประเด็นต่างๆ รวมถึงรายงานความสำเร็จของการสร้างประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการผลิตและการพัฒนาตามแผนการวิสัยทัศน์ Post-2015

                การประชุมครั้งนี้ยังจะมีการสำรวจวิธีการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งร่วมกันคิดค้นวิธีการป้องกันการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ในที่ประชุมยังจะมีการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคู่ค้าภายนอกภูมิภาคและการพัฒนาสถาปัตยกรรมในภูมิภาคท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในระดับภูมิภาค

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภา่พ: thediplomat.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC