About AEC

แก้ปัญหาปัญหาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ในฐานะที่จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)อย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2015 กระทรวงแรงงานของประเทศไทยจะมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาแรงงานและเตรียมความพร้อมแรงงานไทยสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคตผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆของอาเซียน

                ประเด็นแรกเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติทั้งหมดและให้การปกป้องสิทธิแรงงาน ซึ่งประเทศไทยจะจัดตั้งขึ้นศูนย์ให้บริการแบบครบวงจรในการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

                ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของการพัฒนาแรงงานของไทย โดยเสนอให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะทำงานในลักษณะบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของ ประชาคมอาเซียน

                ประเด็นที่สามเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างแรงงาน ซึ่งจะมีการกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุและการเจริญเติบโตของพนักงานที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง

                นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของอาเซียน โดยกระทรวงแรงงานจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในอาเซียนในลักษณะเชิงรุก

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: libcom.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC