About AEC

ไทยและบรูไนตอกย้ำความร่วมมือในระดับภูมิภาค

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                ประเทศไทยและประเทศบรูไนดารุสซาลามได้ยืนยันความมุ่งมั่นเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015 โดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชามีกำหนดเข้าเยือนบรูไนเพื่อพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน

                ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวไปยังประเทศบรูไนดารุสซาลาม เนื่องจากข้าวไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาด นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังสนใจให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารฮาลาล รวมไปถึงการศึกษาซึ่งทั้งสองประเทศได้แสดงความสนใจร่วมกันในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ก่อนการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์

                ในด้านอุตสาหกรรมได้มีการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมฮาลาลและการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมสำหรับนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจก่อนมาถึงของอาเซียนในอนาคต


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: englishnews.thaipbs.or.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC