About AEC

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 6

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เดินทางเยือนพม่าในการประชุมกลุ่มเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง-อิระวดี-เจ้าพระยาครั้งที่ 6 (ACMECS)โดยการประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสองเพื่อร่วมพูดคุยและหารือในประเด็นสำคัญต่างๆ

                ACMECS ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2003 โดยประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่า, ไทยและเวียดนาม รวมไปถึงช่วยขยายการเจริญเติบโตให้กับชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อพัฒนาสู่การเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่สมบูรณ์ในอนาคต

                ประเทศไทยพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนหรือเส้นทาง East - WestEconomic Corridor (EWEC) ซึ่งพัฒนาเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านตามวิสัยทัศน์ "ห้าประเทศหนึ่งปลายทาง" เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งความร่วมมือระหว่างเมืองชายแดนที่ดีและรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: pirun.ku.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC