Transportation

การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามชายแดนอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ประเทศไทย, ลาว, พม่าและเวียดนามได้รวมพูดคุยถึงการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่ม East - West EconomicCorridor (EWEC) ครั้งที่สาม ซึ่งในที่ประชุมยังมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่จะรับมือกับความท้าทายด้านการค้าการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นหลังการเป็นประชาคมอาเซียนที่ รวมทั้งการปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนในสี่ประเทศ EWECและเสริมสร้างการเชื่อมต่อ EWEC เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งในอนาคต

                ในการประชุมได้มีการแสดงความพอใจกับความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ EWECและส่วนต่อขยายอื่นๆ เช่น การปรับปรุงสะพานมิตรภาพไทย - พม่าที่อำเภอแม่สอดเชื่อมกับเมืองเมียวดีและถนนจากเมียวดีไป Dawna รวมไปถึงการก่อสร้างถนนสายใหม่ระหว่าง Dawnaช่วง (Thingannyinaung) และ Kawkareik เป็นต้น

                นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศพม่าในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ในฐานะที่จุดเชื่อมต่อที่สำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตามข้อตกลง (CBTA)
 

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: kerrylogistics.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC