Economy and Investment

ไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับแอฟริกา

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียนที่มีความพร้อมในการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้อาเซียนยังมีการเตรียมการสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตเช่นกัน

                เอเชียและแอฟริกามีความแข็งแรงทางความสัมพันธ์เนื่องจากมีการเชื่อมโยงทางการเมืองและเศรษฐกิจหรือจะกล่าวได้ว่าอัตราการค้าระหว่างเอเชียกับแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วน 26% นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อด้านการท่องเที่ยว โดยมีแปดสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมโยงยี่สิบแปดเมืองในเอเชียและแอฟริกามากกว่าที่เคย

                นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะที่อาเซียนกำลังจะมีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่จะส่งเสริมการติดต่อและความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองภูมิภาคที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: bu.edu

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC