About AEC

การอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ ASEM

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                กระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) เพื่อหารือด้านทิศทางในอนาคตของ ASEM และแสดงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะตัวของแทนกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัดการประชุมครั้งสำคัญ

                โดยในที่ประชุมมีการเสนอ "วิสัยทัศน์ห้าจุดสำคัญ" คือ (1) รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดของ ASEM ผ่านการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นและการติดต่อทางเศรษฐกิจ (2) ทำให้ ASEM เป็นพื้นที่ของความสงบและความมั่นคงผ่านความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประเทศสมาชิก (3) การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาเช่นเดียวกับความอดทนที่จะต่อสู้กับความรุนแรง (4) ความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของผู้คน (5) กระบวนการการทำงานของ ASEM ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

                สมาชิก ASEM เป็นกลุ่มประเทศที่สำคัญในด้านของจีดีพีของโลกมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรโลกและประมาณร้อยละ 60 ของการค้าโลก โดย ASEM เป็นเวทีการเจรจาเดียวที่ผู้นำเอเชียและยุโรปหารือร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาในสามเสาหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: brandxdesign.nl

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC