Economy and Investment

สัญญาการเกษตรและการจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยกับกัมพูชา

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ไทยและกัมพูชาจะเพิ่มความร่วมมือทวิภาคีในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวผ่านการทำสัญญาทางการเกษตรและการจับคู่ธุรกิจผ่านผู้ประกอบการจากหกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,อุบลราชธานีและศรีสะเกษ
 
                สัญญาปความร่วมมือด้านการเกษตรระกอบด้วย 13 ข้อเสนอในการซื้อสินค้าเกษตรมูลค่ากว่า 1,676 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ข้าว, ถั่วเหลืองและพืชอื่นๆ รวมถึงจับคู่ธุรกิจผ่าน 18 ข้อเสนอที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง, อาหาร, ความงามและสุขภาพ เช่น ดียวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งสัญญาได้มีการลงนามหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปจากการเจรจาต่อรอง

                นอกจากนี้ยังจะมีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปเสียมเรียบและ เตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยไทยและกัมพูชาได้มีการตกลงที่จะเปิดตัวที่ "ประเทศหนึ่งปลายทาง" หรือโครงการความพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศทั้งสอง

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ:  jublia.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC