Product and Service

พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียนและมีแผนที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากล่าวว่า การตัดสิน ใจที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียนคือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในช่วงหลังปี 2015

                ความพยายามที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนถูกมอบหมายสู่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเพิ่มจำนวนของห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนไทยมีทางเลือกทางการศึกษาที่มากขึ้นเช่นเดียวกับผู้ที่มาจากประเทศอาเซียนอื่นๆและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในนานาชาติ

                ตั้งแต่ปี 2010 หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการสอนใน 14 โรงเรียนนำร่องจัดเป็นความสำเร็จในชุดทดลองก่อนที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายในการสร้างหลักสูตรนานาชาติอย่างน้อยสองโรงเรียนในแต่ละจังหวัด โดยโรงเรียนเหล่านี้จะดำเนินการสอนให้สอดคล้องกับศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียน โครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคและมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เท่าทันกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: encrypted-tbn3.gstatic.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC