About AEC

การรับมือภัยพิบัติในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การประชุมสัมมนาได้ร่วมกันจัดการประชุมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ศูนย์ AHA) มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับกลไกในระดับภูมิภาคของอาเซียนเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

                สมาชิกของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทางด้านภัยพิบัติของอาเซียนและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีกรอบกฎหมายของอาเซียนในการตอบสนองต่อภัยพิบัติร่วมกันและเพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ

                ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการในกรอบเซนได เพื่อลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติประจำปี 2015-2030 โดยเฉพาะในด้านการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมที่ดีกว่า โดยกรอบเซนไดเกิดขึ้นในการประชุมสหประชาชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่จัดขึ้นในเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: ahacentre.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC