About AEC

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนสนับสนุนกฎที่ใช้ในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN Parliamentarians Pledge Support to the Realisation of a Rules-Based ASEAN
 

                สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ได้ทำการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 36 ในวันที่ 07-11 กันยายนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความสอดคล้องในการเดินหน้าสู่กระเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบภายในสิ้นปี 2015 โดยเน้นแนวคิดการมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง

                ในการประชุมครั้งนี้สภานิติบัญญัติ (GA) และสมาชิกรัฐสภาสตรีของ AIPA (WAIPA)ในที่ประชุมได้ทำการพิจารณามติเสนอที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็ก โดยเน้นในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศและการกำจัดของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในอาเซียน

                นอกจากนี้ยังจะมีการแบ่งปันความคิดและความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มวิธีการในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอาเซียน โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยคณะร่วมของ GA รวมถึงคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPAและรัฐสภา สังเกตการณ์จากประเทศออสเตรเลีย, เบลารุส, แคนาดา, สาธารณรัฐประชาชนจีน,สหภาพยุโรป, อินเดีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, รัสเซียและติมอร์เลสเตและสำนักเลขาธิการอาเซียน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ:
asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC