About AEC

พม่าเป็นเจ้าภาพจัดงานคาราวานกองทุนบูรณาการญี่ปุ่นอาเซียนครั้งที่ 1

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                คาราวานการประชุมของกระทรวงการต่างประเทศพม่าและกองทุนบูรณาการญี่ปุ่นและอาเซียน (JAIF)ครั้งที่1 ถูกจัดร่วมกันโดยความร่วมมือของรัฐบาลพม่า, ทีมผู้บริหาร (JAIF) และสำนักเลขาธิการอาเซียนในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2015 ในประเทศพม่า

                การประชุมเชิงปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาการดำเนินการโครงการของในอาเซียน JAIF ให้มีคุณภาพมากขึ้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการรองรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าได้แสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของญี่ปุ่นสำหรับความพยายามของ อาเซียนในการลดช่องว่างการพัฒนาผ่านการสร้างขีดความสามารถภายใต้ Initiativefor ASEAN Integration (IAI)

                การ ประชุมเชิงปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วม 55 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก 23 กระทรวง เช่น ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจและกระทรวงสวัสดิการสังคม เป็นต้นที่มา: asean.org
รูปภาพ: aj-fhrd.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC