Product and Service

เยาวชนอาเซียนและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                กลุ่มเยาวชนอาเซียนบวกสามด้านสิ่งแวดล้อมฟอรั่ม (AYEF)ได้จัดโครงการให้การนำเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความรับผิดชอบส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเพื่อการนำไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไป

                โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยเยาวชน 80 คน อายุระหว่าง 11-25 ปีจากประเทศในกลุ่มอาเซียนพร้อมกับจีนและญี่ปุ่นรวมตัวกันในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับชาติและสร้างเครือข่ายหารือเกี่ยวกับวิธีการกระตุ้นให้เยาวชนอื่นๆมีความสนใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

                AYEFเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติงานของอาเซียน 2008-2012 และ 2014-2018 นำโดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวในภูมิภาค ในฐานะที่เป็นประธานของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมปรเทศบรูไนดารุสซาลามจำทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประสานงานและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการAYEF รวมถึงเป็นเจ้าภาพจัดโครงการนี้ โดยรัฐบาลของบรูไนได้ทำงานร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและมูลนิธิ Hanns Seidel

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: deviantart.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC