Product and Service

สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่ออาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาเซียนในบาหลี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคต่างๆเข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ของผู้เข้าร่วมในการดำเนินการของภาครัฐและเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาการทำงานเพื่ออนาคตที่มั่นคงของอาเซียน

                ระหว่างการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยในหลักการทางทฤษฎีจะเป็นการศึกษาที่ส่งผลนำไปสู่​​การศึกษาทางปฏิบัติผ่านชุดกิจกรรมในบริบทการทำงานของโครงการอาเซียน ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมินผลหลังการฝึกอบรบในโครงการเพื่อทราบผลการพัฒนาของตนเอง

                การฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างศักยภาพโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนและ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH หรือกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลประเทศเยอรมนีที่มา: asean.org
รูปภาพ: cgi.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC