About AEC

อาเซียนและสหราชอาณาจักรกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN, UK to Deepen Cooperative Relations
 


                ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร โดยเลขาธิการอาเซียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหราชอาณาจักรและเจตจำนงทางการเมืองที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยสหราชอาณาจักรมีความสนใจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอาเซียนด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น

                นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรยกย่องความคืบหน้าในการตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ในระดับภูมิภาคและสหราชอาณาจักรจะก้าวขึ้นมามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ โดยการสำรวจความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ E-commerceโดยสหราชอาณาจักรจะแต่งตั้งทูตพิเศษเพื่อการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและสหราชอาณาจักร

                เลขาธิการและนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นในด้านภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีผลต่อสันติภาพและเสถียรภาพในด้านการเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ อาเซียนได้เรียกร้องให้มีการลงนามในสนธิสัญญาด้านการปลอดอาวุธนิวเคลียร์เพื่อความมั่นคงทางภูมิภาคของอาเซียน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC