About AEC

การประชุมด้านมลพิษหมอกควันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

by ดวงกมล บูรณสมภพ

5th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-Region
 


                การประชุมครั้งที่ห้าของคณะกรรมการอนุภูมิภาคในประเด็นหมอกควันมลพิษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MSC Mekong) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีรัฐมนตรีและตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านที่ดินป่าไม้และหมอกควันจากประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่า, ไทยและเวียดนามและรองเลขาธิการอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

                ในที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในโครงการต่างๆของประเทศในกลุ่ม MSC Mekongเพื่อบรรเทาปัญหาด้านที่ดินและไฟป่า รวมไปถึงควบคุมมลพิษหมอกควันควันในช่วงฤดู​แล้ง โดยแผนปฏิบัติการระดับชาติของกัมพูชาในการควบคุมหมอกควันในฤดูแล้งจะรวมถึงพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และส่งเสริมการศึกษาเรื่องไฟป่าให้กับ ชุมชน นอกจากนี้สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้เริ่มใช้สถานีตรวจสอบคุณภาพ อากาศอัตโนมัติ

                นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความคืบหน้าสำคัญของการพัฒนา โครงการการจัดการระบบนิเวศป่าพรุอย่างยั่งยืนของและสนับสนุนจากการเจรจาด้านการพัฒนา โดย MSC Mekongมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการนี้ในระดับภูมิภาคผ่านกลไกอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC