About AEC

อาเซียนและออสเตรเลียตอกย้ำความมุ่งมั่นในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

by ดวงกมล บูรณสมภพ 


                อาเซียนและออสเตรเลียยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน - ออสเตรเลียเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยการประชุมของคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลีย (AAJCC) ในการกรุงจาการ์ตา ออสเตรเลียได้รับสถานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์อาเซียนและออสเตรเลีย

                AAJCCแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในและตระหนักถึงวัตถุประสงค์และแผนการที่ระบุไว้ในปฏิญญาร่วมในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียประจำปี 2015-2019 โดยจะครอบคลุมความร่วมมือในทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน รวมไปถึงทางสังคมวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวและการพัฒนาการศึกษา

                นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของอาเซียนและออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย,การศึกษา, การเชื่อมโยงธุรกิจ โดยออสเตรเลียยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกลยุทธ์การรวมอาเซียนผ่าน ASEAN-Australia และพัฒนาโครงการความร่วมมือระยะที่สอง (AADCP II)โดยทั้งสองฝ่ายพอใจกับสถานะของการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือต่างๆและเห็นว่าความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลียก้าวหน้าไปได้ดี


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: anuasean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC