About AEC

อาเซียนและ TCS สร้างความร่วมมือในการพัฒนา

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                เลขาธิการสำนักเลขาธิการความร่วมมือไตรภาคี (TCS) ได้เดินทางเข้าพบเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการประชุม โดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความสนใจในการสำรวจเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่าง TCS และสำนักเลขาธิการอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การค้า การลงทุนและการแลกเปลี่ยนแรงงาน

                นอกจากนี้ TCSยังมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การประสานงานความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและ TCSยังสนใจในการสนับสนุนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม

                เลขาธิการอาเซียนได้รับการยอมรับถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของ TCSเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสำนักเลขาธิการอาเซียน เช่นเดียวกับการสนับสนุนความร่วมมือ อาเซียนบวกสาม TCSยังได้เน้นย้ำว่ากิจกรรมความร่วมมือดังกล่าวควรจะมุ่งเน้นไปที่การเอื้อต่อการดำเนินการตามมาตรการภายใต้ความร่วมมือ APTของแผนงาน 2013 - 2017


ที่มา: asean.org
รูปภาพ:pastreich.files

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC