About AEC

อาเซียนและคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                คาซัคสถานแสดงออกถึงความสนใจในความร่วมมือกับอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทั้งอาเซียนและคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเข้าพบเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายพื้นที่กับอาเซียนผ่านความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี

                นอกจากนี้ยังเน้นว่าคาซัคสถานมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนในพื้นที่ของความร่วมมือ เพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงร่วมกัน

                ความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีระหว่างคาซัคสถานและอาเซียนมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจและขยายความร่วมมือมายังประเทศต่างๆในเอเชีย นอกเหนือจากคาซัคสถานยังจะมีการเจริญสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: rackcdn.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC