About AEC

CSCAP เพื่อเพิ่มความร่วมมือกับอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความร่วมมือด้านความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CSCAP) เข้าร่วมกระบวนการสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับความปลอดภัยในระดับภูมิภาคและเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อสำรวจโอกาสสำหรับการเพิ่มความร่วมมือกับอาเซียน

                เจ้าหน้าที่ระดับสูงของCSCAPพยายามพัฒนาความปลอดภัยในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากความปลอดภัยถือเป็นหัวใจของการเป็นอาเซียนและจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรต่างๆ สำนักเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความสนใจที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับ CSCAPในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยต่างๆ

                เลขาธิการอาเซียนกล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของ CSCAPและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และทรัพยากรน้ำ เป็นต้น


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: cscap.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC