About AEC

มิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนและอินเดีย

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                เลขาธิการอาเซียนและเอกอัครราชทูตอินเดีย, อินโดนีเซีย,และติมอร์เลสเต ร่วมเปิดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอารยธรรมระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการจัดแสดงรูปถ่ายระหว่างอาเซียนและอินเดียที่ร่วมสมัยภายในสำนักเลขาธิการอาเซียน

                สถานทูตอินเดียมีความภูมิใจที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการในการร่วมกันจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นำของประเทศอินเดียและอาเซียนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่าน โดยมีรูปถ่ายร่วมสมัยประมาณ 96 รูป นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงการพัฒนาที่สำคัญในปีที่ผ่านมา โดยมีการกล่าวถึงจำนวนของโครงการความร่วมมือต่างๆในช่วงสองปีที่ผ่านมา

                ในอีกสามปีข้างหน้าอินเดียจะดำเนินการโครงการมูลค่ากว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐและนักเรียน, เกษตรกร, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญและผู้สื่อข่าวจากอาเซียนจะได้รับเชิญจากประเทศอินเดียเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้และดำเนินการอยู่ภาย ใต้ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดีย นอกจากนี้เอกอัครราชทูตอินเดียยังพูดเกี่ยวกับความปรารถนาของอินเดียที่จะขยายความสัมพันธ์ร่วมกับประชาคมอาเซียนในด้านอื่นๆ


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean-investor.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC