About AEC

อาเซียนร่วมมือกันตอบสนองต่อภัยพิบัติ

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                สภาจัดการและการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยแห่งชาติ (NDRRMC-OCD)ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียน จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลไกการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนตามกรอบความคิดของ "หนึ่งอาเซียน หนึ่งความร่วมมือ" โดยทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกภูมิภาค

                การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ของอาเซียนที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ประเทศสมาชิก โดยจะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้

                ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (AADMER) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งจากสิบประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อที่จะกลาย เป็นภูมิภาคที่แข็งแกร่งในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ โดยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งที่มา: asean.org
รูปภาพ: adb.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC