Economy and Investment

อาเซียนเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการหญิงแห่งอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศเวียดนามร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและโครงการความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน (ACTI)เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการของการเปิดตัวของเครือข่ายผู้ประกอบการหญิงในอาเซียน (awen)

                เลขาธิการอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมกล่าวว่า  awenเป็นเครื่องหมายของความคิดริเริ่มในการทำงานร่วมกันของอาเซียนที่จะยกระดับผู้ประกอบการหญิงในภูมิภาคและเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงตลาดและช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงมีพื้นที่ทางการค้าในภูมิภาค เนื่องจากผู้ประกอบการหญิงถือว่าเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อเศรษฐกิจที่สำคัญและมีประโยชน์ในการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2015

                awenเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการหญิงในภูมิภาคอาเซียน โดยดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและนำเสนอความคิดริเริ่มในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้า รวมไปถึงความเสมอภาคทางเพศในฐานะของผู้ประกอบการอาเซียนนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้ประกอบการหญิงและให้การสนับสนุนสำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน
ที่มา: asean.org
รูปภาพ: ey.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC