Economy and Investment

อาเซียนและฮ่องกงตกลงด้านการค้าเสรี

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                เลขาธิการอาเซียนเยือนฮ่องกงตามคำเชิญของพิเศษของรัฐบาล เพื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายของฮ่องกงในด้านการค้าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาการค้าในฐานะของการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

                ฮ่องกงมองเห็นความสำคัญของอาเซียนในฐานะภูมิภาคทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและฮ่องกงเป็นคู่ค้ากับอาเซียนที่ใหญ่เป็นอันดับสองทำให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการค้าเสรี (AHKFTA) เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเตรียมการสำหรับการเจรจา AHKFTAจะได้รับรองโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

                นอกจากนี้เลขาธิการอาเซียนยังให้การปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และอธิบายถึงคืบหน้าของอาเซียนในแง่ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและยังเน้นย้ำในการแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นของอาเซียนเพื่อให้บรรลุระบบเศรษฐกิจที่ไร้พรหมแดนอย่างแท้จริงที่มา: asean.org
รูปภาพ: allblogz.files.wordpress.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC