Product and Service

อาเซียนเปิดตัว "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์"

by ดวงกมล บูรณสมภพ                แนวคิด OVOP หรือ One Village, One Product เริ่มต้นที่จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่นในปี 1979 และกลายเป็นหนึ่งในโปรแกรมทางเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาค เนื่องจากวิธีการในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและตลาดโลก โดยแนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนในชนบทและเพิ่มรายได้ในท้องถิ่น รวมไปถึงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่ม

                ความ สำเร็จอย่างท่วมท้นของแนวคิด OVOPเป็นแรงบันดาลใจหลายประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS)ในการนำมาใช้ในรูปแบบของตัวเองภายใต้ชื่อที่แตกต่างกันเช่น Tu Kampung Tu Produk (บรูไนดารุสซาลามและมาเลเซีย) และหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กัมพูชาและประเทศไทย)

                ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาแนวทาง OVOPสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นและนำมาปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากขนาดเล็กและขนาดกลางสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: hcenterWeb

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC