Product and Service

อาเซียนในฐานะผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าโลก

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทข้ามชาติในนครโฮจิมินห์ได้พบกับผู้ประกอบการจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้า สหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับอาเซียนจะเข้ามาร่วมมือกับอาเซียนและหน่วยงานที่เวียดนามเพื่อการพัฒนาองค์กร (AED)ในด้านการจัดการการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้า

                เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกนั้นทำให้อาเซียนได้รับโอกาสใหม่ๆในด้านการประกอบการอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าในการผลิต เช่นเดียวกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมทางสังคมในการบริโภค

                ในปัจจุบันการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้ามีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นความร่วมมือระหว่าง US-ASEAN Business Council (US-ABC) และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (USAID)นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนจากสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (VITAS), สมาคมเครื่องหนังและรองเท้าเวียดนาม (LEFASO)และบริษัทอเมริกันอื่นๆ


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: cdn.tmpo.co

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC