Economy and Investment

อาเซียนส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                การสัมมนาอาเซียนที่ครอบคลุมความตกลงการลงทุน (ACIA) ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 100 คนจากภาครัฐ, ภาคเอกชน, หอการค้าและประชาชนทั่วไป โดยในที่ประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่จะแนะนำส่งเสริมและปรับปรุงความเข้าใจการลงทุนภายในอาเซียนด้วยรูปแบบ "การปฏิรูปการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนผ่านACIA"

                นอกจากนี้ในที่ประชุมยังกล่าวถึงคุณสมบัติเด่นของ ACIAและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคเช่น โดยมีการกล่าวถึงความสามารถในการลงทุนในอาเซียนและชี้แจงข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ ACIA สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

                ในการประชุมครั้งนี้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในการพูดคุยเรื่องการลงทุนร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระยะที่สอง (AADCP II)และบริหารจัดการปรชุมโดย มหาวิทยาลัยเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: finsecpartners.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC