About AEC

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนวางแผนความร่วมมือป้องกันประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้จัดทำแนวคิดในการเชื่อมโยงการป้องกันและการรักษาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 8 (ADMM)ได้มีการเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้การป้องกันร่วมกัน ซึ่งเป็นความลับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนเผื่อในเหตุการณ์วิกฤติและฉุกเฉิน

                ภายใต้รูปแบบของ "ความร่วมมือการป้องกันความสงบสุขประชาคมอาเซียน" ได้มีการพิจารณาภูมิภาคและสภาพแวดล้อมเพื่อการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองสำหรับการเสริมสร้างความร่วมมือใน การลดความตึงเครียดภายในพื้นที่ทะเลจีนใต้ โดยรัฐมนตรี าการกระทรวงกลาโหมได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของความร่วมมือในการป้องกันอาเซียนในการจัดการความขัดแย้ง

                นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการป้องกันในภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างชุมชนอาเซียนและส่งผลไปถึงการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในอนาคต โดย ADMMจัดเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในพิมพ์เขียวของการสร้างความเป็นอาเซียนที่สมบูรณ์

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: aseanbac.ph

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC