About AEC

อาเซียนและความก้าวหน้าของการค้าระหว่างประเทศ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการค้า (ATR) และการเก็บข้อมูลการค้าแห่งชาติ (NTR) จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการถูกใช้ให้เป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการค้าในระดับภูมิภาค

                ในที่ประชุมตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสการกำกับดูแล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนข้ามพรมแดน นอกจากนี้การค้าภายในอาเซียนจำเป็นจะต้องเข้าถึงประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้ในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อความพยายามในการตอบสนองเป้าหมายในอนาคต

                นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจัดการด้านการค้าภายในอาเซียนแบบบูรณาการ โดยสหภาพยุโรปร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนได้วางแผนที่จะส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อสร้างการค้าอาเซียนให้เป็นไปในรูปแบบของการบูรณาการ

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: globe-views.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC