Product and Service

อาเซียนและความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อ

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                การประชุมของรัฐมนตรีอาเซียนสารสนเทศ (12 AMRI) และการประชุมรัฐมนตรีรับผิดชอบสารสนเทศของอาเซียนบวกสาม (3 AMRI + 3) เพื่อการพัฒนาด้านการสื่อสารภายในอาเซียนโดยเน้นย้ำว่าประชาคมอาเซียนมีประชาชนเป็น ศูนย์กลางและสื่อมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงสังคมและส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมอาเซียนมีส่วนร่วมในการเป็นภูมิภาคอาเซียนที่สมบูรณ์

                รัฐมนตรีรับผิดชอบสารสนเทศของอาเซียนทำการรับรองข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลบรอดคาสติ้งเพื่อการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าด้วยกัน ผ่านสื่อทั้งในด้านความบันเทิงและการรายงานข่าว โดยในอนาคตประชาชนชาวอาเซียนจะมีการรับสื่อในทิศทางเดียวกันเพื่อการเป็นอาเซียนที่สมบูรณ์

                นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความคืบหน้าของอาเซียนและความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาด้านสื่อและระบบสาระสนเทศน์ภายในภูมิภาค

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: briansolis.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC