Product and Service

อาเซียนพัฒนาการบูรณาการระบบการตรวจสอบ

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                เนื่องด้วยในปี 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคธุรกิจ โดยผู้กำหนดนโยบายได้วางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                การ อภิปรายมุ่งเน้นไปที่ AEC Scorecardซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้พิมพ์เขียวของอาเซียน นอกจากนี้ในการอภิปรายยังมองไปที่การพัฒนาชุดของตัวชี้วัดการบูรณาการซึ่งจะช่วยให้มีการปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบผลมากขึ้น

                ความคิดและข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้แพลตฟอร์มสำหรับสำนักงานตรวจสอบอาเซียนบูรณาการ (Aimo)เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบการรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: oyova.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC