Product and Service

อาเซียนมุ่งเน้นความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้อาเซียน (AMAF)เข้ารายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนในด้านประสบการณ์การเกษตรในบริบทของภูมิภาคและระดับโลก เพื่อความร่วมมือของอาเซียนในด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้ที่สมบูรณ์ในอนาคต

                คณะผู้แทนประเทศมาเลเซียได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียนใน 2015 และความท้าทายในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคในบริบทที่ประชากรเพิ่มขึ้นและความต้องการอาหารในโลก นอกจากนี้ยังมีแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหาร (SPA-FS) เพื่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

                ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสพิเศษ (SOM)ครั้งที่ 35 และการประชุม AMAFจะหารือในรายละเอียดความร่วมมืออาเซียนด้านอาหาร การเกษตรและป่าไม้ในประเด็นสำคัญ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร,การลดลงของการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในพื้นที่เฉพาะและความมั่นคงด้าน อาหารและความปลอดภัยของอาหารภายในอาเซียน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: foodnavigator-asia.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC