About AEC

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การวางแผนเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นน่าสนใจหลักของการอภิปรายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในบรูไน ประชุมอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (SOMTC)และการประชุมที่เกี่ยวข้องในบันดาร์เสรีเบกาวัน เพื่อรายงานความคืบหน้าของการทำงานในพื้นที่นี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ในรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ

                เจ้าหน้าที่อาวุโสมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความมั่นคงของชุมชนอาเซียนในปี 2015 และ SOMTCยังจะแสดงแปดพื้นที่อาชญากรรมข้ามชาติที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการวางแผนต่อต้านการก่อการร้าย, การค้ามนุษย์และการฟอกเงินในระดับภูมิภาค

                ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความคืบหน้าการทำร่างอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์ของอาเซียน (ACTIP)และการดำเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (RPA)

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: nij.gov

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC