About AEC

JICA มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน (JICA) เข้าพบเลขาธิการอาเซียน เพื่อย้ำการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความร่วมมือของ JICA กับอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การค้าและการลงทุน, โครงสร้างพื้นฐาน, การศึกษาและการจัดการภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังแสดงความสนใจในการประสานงานความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

                ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจาก JICAในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับการรวมอาเซียนจัดเป็นการสนับสนุนที่เอื้อต่อการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น โดยอาเซียนได้ตระหนักถึงการประชาคมอาเซียนภายในสิ้นปี 2015 ทำให้ต้องมีการวางแผนการเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างระบบเศรษฐกิจที่สมบูรณ์

                วิสัยทัศน์ของอาเซียนและ JICAมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในเชิงมิตรภาพและ ดำเนินการตามแผนการในด้านการค้าและการลงทุน เพื่อการลดช่องว่างการพัฒนาภายในอาเซียนและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและ JICA  

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: thediplomat.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC