About AEC

อาเซียนและแนวทางการบังคับเพื่อประสิทธิภาพทางการแข่งขัน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                การประชุมอาเซียนของผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียนและประเทศคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์,ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรปและหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ การประชุมถูกจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน ( AMS)ในด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (CPL)

                กลยุทธ์ต่าง ๆรวมทั้งการบังคับใช้ข้อตกลงถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนในการเดินหน้าไปสู่​​การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015

                นอกจากนี้ในการประชุมยังเน้นย้ำเป้าหมายในการพัฒนานโยบายการแข่งขันในภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าทันก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: innocentive.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC