About AEC

การสื่อเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                นักข่าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และจากข้อมูลเชิงสถิติในฮานอยประเทศเวียดนาม เนื่องจากมีผลวิจัยออกมาว่าการรับข้อมูลทางสถิติในด้านความพร้อมของอาเซียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าความคาดหวัง

                วัตถุประสงค์ของโครงการคือการส่งเสริมความเป็นอาเซียนผ่านข่าวประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์ในระบบทางสถิติในระดับภูมิภาคและระดับชาติ นอกจากนี้ยังต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศในด้านการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนก่อนการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ในปี 2015

                ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานในเชิงสถิติที่และการพัฒนาแนวคิดทางสถิติ เพื่อสร้างความน่าสนใจทางข้อมูลก่อนการนำไปสื่อสารสู่ประชาชน


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: business2community.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC