Economy and Investment

การมีส่วนร่วมทางธุรกิจสำหรับการแข่งขันในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                ตัวแทนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการแข่งขันของอาเซียน (AEGC)และสำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมมือกันเจรจาในประเด็นสำคัญด้านความท้าทายเพื่อเสริมสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและกฎหมายการแข่งขันด้านธุรกิจในภูมิภาค (CPL) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการหนึ่งถูกจัดขึ้นโดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของสิงคโปร์ (CCS)ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

                สมาชิกของหน่วยงานการแข่งขันทางด้านการค้าจากอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์และเวียดนามร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการขยายงานและการสนับสนุนโปรแกรมที่มุ่งส่งเสริมการแข่งขัน นอกจากนี้ยังนำเสนอ การปฏิบัติตามโปรแกรมเพื่อประโยชน์สูงสุดจากภาคเอกชน

                การประชุมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของ AEGCในแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ที่สมบูรณ์ในด้านการแข่งขันทางการค้าและเพื่อให้แน่ใจว่าอาเซียนจะสามารถดำเนินธุรกิจภายในตลาดร่วมขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: unic.ac.cy

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC