Product and Service

ผู้ชนะรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ประจำอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                พิธีการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในความร่วมมือกับ UL (UnderwritersLaboratories) ซึ่งในครั้งนี้ดร.ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยประจำศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศไทยได้รับรางวัลสำหรับจากงานวิจัยคุณภาพน้ำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความพร้อมของน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

                รางวัลนี้มูลค่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์และสนับสนุนความพยายามของอาเซียนที่จะก้าวไปในระดับโลก นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความร่วมมือการใช้งานและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์

                ผู้ตัดสินรางวัลประกอบด้วยคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจาก UL โดยจะประเมินผู้สมัครจากประเทศมาเลเซีย, ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์และไทยซึ่งมีตั้งแต่การวิจัยผลกระทบของการไหลของน้ำบนพื้นผิวสาร, มลพิษในบริเวณชายฝั่ง, การพัฒนาเครื่องกรองน้ำ​เพื่อน้ำดื่มในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: thestar.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC