About AEC

อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีอเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้ผ่านการลงนามในตราสารของการขยายข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีในด้านความร่วมมือป่า (AFoCo)

                ข้อตกลง AFoCo สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านป่าไม้และการส่งเสริมการหารือเพื่อจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านป่าไม้ภายในเอเชีย (AFoCO) โดยภายใต้ข้อตกลงนี้จะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างสร้างความตระหนักของประชาชน รวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคสำหรับป่าไม้และผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

                โครงการ AFoCo มีการจัดสรรงบประมาณ 15ล้านเหรียญสหรัฐฯในการจัดการโครงการสำคัญ ได้แก่ (i) การจัดตั้งการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมในระดับภูมิภาค (ii) การพัฒนาด้านการศึกษาและ โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับการก่อสร้างอาคาร (iii) การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและการสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมในภูมิภาค

ที่มา: asean.org
รูปภาพ:  aseanforest-chm.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC